X
        

 

Проект и главна цел: № BG-RRP-3.004-0166-C01
Повишаване на производствения капацитет на РАЙСВОЛФ България АД, чрез закупуване на ново поколение високотехнологично оборудване – Шредер – 1бр.
Бенефициент: РАЙСВОЛФ България АД
Обща стойност: 694 850.00 лв., от които 347 425.00 лв. европейско съфинансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.

Във връзка с изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0166 по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация по Националния план за възстановяване и устойчивост РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Шредер- 1 бр.
Краен срок за подаване на оферти 12.09.2023 г.
Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“.
Всички необходими документи може да свалите от тук.

РАЙСВОЛФ България АД е водеща компания, специализирана в поверителното унищожаване на конфиденциална документация. На 13.02.2020 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-0570-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на проекта е запазване на лидерските позиции и увеличаване на пазарния дял на компанията, включително навлизане на международни пазари, чрез осигуряване на възможност за развитие на конкурентно и ефективно производство на висококачествени услуги в областта на дигитализацията, обработка и управление на електронни данни и архивиране. За изпълнението на основната цел компанията ще внедри съвременно високотехнологично оборудване- комплексна Система за управление, съхранение и обработка на цифрови обекти и съдържание, включваща взаимосвързанни хардуерни компоненти и специализиран софтуер с цел подобряване на производствените процеси и повишаване на технологичния потенциал.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-0570 Подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на “РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал по ОПИК 2014 – 2020г. РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на Система за ЗАЩИТЕНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА (ЗЕП) – 1 бр.
Краен срок за подаване на оферти 19.12.2019 г. до 10:00 часа.
Офертите се подават на адрес: гр. София, пк 1505, ул. Черковна 39Б, ет.3
Всички необходими документи може да свалите от тук.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-0570 Подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на “РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал по ОПИК 2014 – 2020г. РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Система за управление, съхранение и обработка на цифрови обекти и съдържание – 1 брой.
Краен срок за подаване на оферти 19.12.2019 г. до 10:00 часа.
Офертите се подават на адрес: гр. София, пк 1505, ул. Черковна 39Б, ет.3
Всички необходими документи може да свалите от тук.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0004 Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction) по ОПИК 2014 – 2020г. РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Извършване на услуги във връзка с изследвания и определяне на техногиите и параметрите за Електромагнитния разрушител (компоненти на иновативния процес) по проект Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction) Краен срок за подаване на оферти 14.03.2018 г. до 10:00 часа. Офертите се подават на адрес: гр. София, пк 1505, ул. Черковна 39Б, ет.3 Всички необходими документи може да свалите от тук.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0004 Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction) по ОПИК 2014 – 2020г. РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка на материали: Материали за контрол; Изходни материали;Синтетични и химични материали;Кабели; Материали за автоматизация; Ел. елементи и кондензатори; Инвертор за управление на двигатели. Краен срок за подаване на оферти 14.03.2018 г. до 10:00 часа. Офертите се подават на адрес: гр. София, пк 1505, ул. Черковна 39Б, ет.3 Всички необходими документи може да свалите от тук.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0004 Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction) по ОПИК 2014 – 2020г. РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация в 11 обособени позиции Краен срок за подаване на оферти 14.03.2018 г. до 10:00 часа. Офертите се подават на адрес: гр. София, пк 1505, ул. Черковна 39Б, ет.3 Всички необходими документи може да свалите от тук.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0004 Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction) по ОПИК 2014 – 2020г. РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Разработка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на Система за управление на достъпа- 1 бр., Система за трасировка- 1 бр., Система за документиране на процеса по унищожаване- 1 бр. Краен срок за подаване на оферти 14.03.2018 г. до 10:00 часа. Офертите се подават на адрес: гр. София, пк 1505, ул. Черковна 39Б, ет.3 Всички необходими документи може да свалите от тук.


Проект „3D” (Digital Data Destruction)

 

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност
Приоритетни оси: Технологично развитие и иновации
Наименование на процедура: Разработване на продуктови и производствени иновации
Код на процедура: BG16RFOP002-1.005
Наименование на проектно предложение:  Разработване на нов иновативен процес „3D” (Digital Data Destruction)
Сключване на договор: 22.05.2018
Срок на изпълнение: 15 месеца
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 664 370.00 лв
Размер на БФП (в лева): 423 111.72 лв.
Изпълнител: РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД
Партньор: УниБИТ

Общата цел на проекта е да се проведат необходимите изследвания за създаване на научно-обосновано иновативен процес за унищожаване на носители на цифрови данни, който да доведе предлагане на нова и значително усъвършенствана услуга за управление на информационната сигурност на информацията от магнитни носители на данни, които излизат от употреба.

За изпълнението на основната цел се налага сформирането на изследователски екип, който е изграден от специалисти с необходимата квалификация и опит в тясно сътрудничество на експерти от Университетът по библиотекознание и информационни технологии.

Разработваната иновация ще е ефективно и рентабилно решение/процес за надеждно унищожаване на цифови данни на магнитни носители, физическото унищожаване на тези носители и екологичното им последващо рециклиране.